top of page

Bão Lụt Miền Trung

Miền Trung bão lụt thực vô tình

Nhà tan, cửa nát… cảnh điêu linh

Lở núi, đá chôn người đang sống

Tràn sông, lũ cuốn kẻ sắp sinh

Hành thiện: Quán Âm đi cứu khổ

Giúp người: Bồ-tát đến tầm thinh

Hoạn nạn mới hay tình chân thật

Nguyện cầu bão hết, hết điều linh!

   Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page