top of page

Bố Thí Ba-la-mật

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bố Thí Ba-la-mật do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Từ Quang - Dallas, TX - August 4, 2018

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page