top of page

Tứ Y:  Y Trí Bất Y Thức

Bài pháp Tứ Y:  Y Trí Bất Y Thức do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Tịnh Luật - Houston , April 2, 2017

bottom of page