top of page

Kệ Hô Chuông

 Ba nghiệp lắng thanh tịnh

 Gởi lòng theo tiếng chuông

 Nguyện người nghe tỉnh thức

 Vượt thoát cõi đau buồn.

 Nghe chuông phiền não tan mây khói
 Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười
 Hơi thở nương chuông về chánh niệm
 Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi.

 Ngày nay đã qua mạng sống lần giảm

 Như cá thiếu nước nào có vui gì

 Địa chúng nên cần tinh tấn

 Nên nhớ vô thường, nhất ta7m thiền quán công phu.

 Nam mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần

 

 

 

bottom of page