top of page

Phật Độ Hữu Duyên Nhân

"Nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật, cúng Phật, lễ Phật, tụng kinh Phật, nghe Pháp Phật, làm theo Phật... chính là kết duyên với Phật. Có duyên với Phật, Phật mới có thể độ mình. Thực ra, khi mê thì nói Phật độ, khi ngộ rồi mới biết mình độ chính mình!"
Sakya Minh-Quang
  Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp Phật Độ Hữu Duyên Nhân do TT Viện chủ Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Địa Tạng, Seattle, Washington State, ngày 05 tháng 11, 2017.

bottom of page