top of page

        Ca Ngợi Phật

Pháp vương vô thượng trong đời

Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang

Là thầy dạy khắp thế gian

Là cha lành của vô vàn chúng sanh

Quy y trong một niệm lành

Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không

Tán dương Phật đức mênh mông

Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng.

                     Sakya Minh-Quang

Ủng Hộ Cúng Dường

  • Kinh Điển

  • Kệ Tụng

  • Sám Quy Mạng

  • Sám Dược Sư

  • Công Đức Phật

bottom of page