top of page

Khóa tu Xuất Gia Báo Ân kỳ I từ ngày 15 - 17 July, 2016 tại Tu Viện Thiện Tường

Hình Ảnh

bottom of page