top of page

Ý Nghĩa Tháp Tứ Ân


   Đại Sư Ấn Quang dạy: "Người xưa nói: “Sinh tử là việc lớn, há chẳng đau lòng sao?” Nhưng nếu không biết nguyên do vì sao sinh tử, tuy đau lòng có ích gì? Nên biết tất cả chúng sinh tùy theo nghiệp mà trôi lăn, tái sinh trong sáu nẻo. Sinh không biết từ đâu đến, chết không biết đi về đâu. Tùy theo nhân duyên tội phước mà có lên xuống, xuống lên trong sáu nẻo luân hồi, không có chấm dứt. Đức Như Lai vì thương xót nên chỉ ra do vô minh nên tạo nghiệp, lại vì có nghiệp nên chiêu cảm ra quả khổ trong sáu đường. Ngài lại chỉ ra bản thể tịch chiếu viên dung, thường lạc ngã tịnh, khiến chúng sinh biết được do vô minh mới có thân này, nên ngay sắc thân này đều là hư vọng. Chẳng những bốn đại chẳng có, lại còn năm uẩn đều không. Đã biết uẩn không, thì diệu lý thực tướng pháp tánh sẽ thấu triệt, hiển bày tròn đủ.
   Lại e có người tình chấp sâu dày, chưa thể giải thoát, nên sau khi đức Phật xả báo thân, ngài dạy dùng lửa để thiêu, hầu giúp những người chưa lìa chấp trước mau được xả ly; những ai đã lìa chấp trước, sớm chứng pháp thân. Lại nữa, việc thiêu sắc thân sau khi mất còn khiến đại chúng hiện tiền tỉnh ngộ, dùng thân này để chứng minh, giúp [chúng sinh] biết rõ thân này vốn không chân thực,. Đó gọi là: “Đối những ai nên dùng thân tro bụi để đắc độ liền hiện thân tro bụi vì họ mà thuyết pháp.” Cho nên, [trong Phật giáo] việc lập ra quy chế hỏa táng là vì những lý do trên. Phàm là người xuất gia thảy đều tuân hành. Vào thời Đường Tống khi Phật Pháp thạnh hành, những người Phật tử tại gia cũng phần nhiều tuân hành hỏa táng, không phải chỉ dàng riêng cho tăng ni." 
   “Bài Ký Tháp Hóa Thân Chùa Phổ Tế ở Phổ Đà” trong sách Tăng Quảng Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 4.        Sakya Minh-Quang dịch

 

   Rằm Tháng Mười năm nay (12/03/2017) Chùa Diệu Đế làm lễ kỷ niệm 25 năm thành lập chùa, cũng như khánh thành Tháp Tứ Ân, nơi thờ tro cốt quý Phật tử có công và đồng hương địa phương. Quý sư cô cùng ban hộ trì Tam Bảo đã mời chúng tôi sang thuyết giảng. Xin mượn bài Pháp có lời để diễn đạt chỗ vô ngôn, nhờ bài Kinh có chữ để mọi người thấy được "vô tự chân kinh."
   Kính mời đại chúng cùng lắng nghe bài Pháp Ý Nghĩa Tháp Tứ Ân, giảng tại chùa Diệu Đế, Pensacola, FL. ngày 3 tháng 12, 2017.

bottom of page