Hình ảnh Thầy Sakya Minh-Quang hoằng Pháp trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ I tại chùa Viên Quang Aug 2017