top of page

Giàu & Nghèo

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp "Giàu & Nghèo" do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Kim Cang - Atlanta 2004

bottom of page