top of page

Sám Hối - Phương Pháp Dứt Trừ Mặc Cảm Tội Lỗi


Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Sám Hối- Phương Pháp Dứt Trừ Mặc Cảm Tội Lỗi do TT. Sakya Minh-Quang giảng tại chùa Bản Giác - Ebina Yokohama - Japan on 3/6/2012

bottom of page