top of page

Mai Đào Tùng Trúc - Bốn Vị Bồ Tát

   Vô tình thuyết pháp ai nghe được? Kinh nói cõi Tịnh Độ phương Tây gió thổi cây báu vang ra tiếng pháp, khiến người nghe khởi tâm nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Thực ra, tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, lắng lòng chánh quán và tư duy, cõi này âm thanh sắc tướng ̣đâu không phải là bài pháp tuyệt vời? Một sắc một hương đều là hóa thân của Bồ-tát đang làm Phật sự. Nhân dịp xuân về, dùng hữu ngôn để diễn đạt chỗ vô ngôn, xin được giới thiệu cùng đại chúng bốn vị Bồ-tát xung quanh chúng ta là Mai, Đào, Tùng, Trúc. 

   Bài pháp Mai Đào Tùng Trúc - Bốn Vị Bồ Tát do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng chùa Viên Quang Cleveland OH Feb 4-5, 2017

bottom of page