top of page

Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần II

Bài pháp Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần II do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Viên Quang - Ohio trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ I,  Aug 2017

bottom of page