top of page

Ngôi Chùa Lý Tưởng


Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Ngôi Chùa Lý Tưởng do TT. Sakya Minh-Quang giảng tại chùa Hòa Lạc- Kobe Kansai- Japan on May 5, 2012

bottom of page