top of page

Lễ Hoa Đăng Cầu Nguyện Đêm Giao Thừa

        Xuân Mậu Tuất 2018


Xin mời đại chúng xem Lễ Hoa Đăng cầu nguyện đêm Giao Thừa Xuân Mậu Tuất 2018 02/15-16/2018 tại Tu Viện Thiện Tường

bottom of page