top of page

Trang Nhà  <  Tin Tức

                    Chương Trình Khóa Tu Xuất Gia Báo Ân Kỳ II 14-16/07/2017

               Tại Tu Viện Thiện Tường 1512 N. McKinley Ave. Champaign, Illinois 61821


  Ghi danh:

     tuvienthientuong@gmail.com (prefer);

     (217)552-1479;

     www.facebook.com/thienduongbatnha 

     Monastic Training Registration Form (in ra và gởi về chùa)

  Thứ Năm 07/13/2017:

               -Cung đ ón chư Tôn Đức và giáo thọ sư quang lâm

               -Tiếp đón giới tử các nơi vân tập

  Thứ Sáu 07/14/2017:

            -4:30 am: thức chúng

            -5:30 am: tọa thiền-Lễ Phật-Cảnh Sách

            -7:00 am: Hướng dẫn đắp y, giới thiệu đạo tràng và quy tắc tu học

            -7:30 am: tảo thực

            -9:00 am: Thuyết giảng: Xuất Ly Tâm và Công Đức Xuất Gia

            -9:45-11:30 am: Truyền giới Sa-di và sách tấn tu học

            -12:30 am: Thọ trai-kinh hành

            -2:30 pm: Tụng kinh-cảnh sách

            -3:15-4:30 pm: Thuyết giảng: Sa-di và Giới Sa-di (giới học)

            -5:00 pm: dược thực

            -6:30-7:30 pm: thuyết giảng: Thiền Quán Tịnh Hóa Ba Nghiệp (định tuệ học)

            -8:00-9:00 pm: thuyết giảng: Khuyên Phát tâm Bồ-đề (thượng cầu hạ hóa)

            -10:30 pm: chỉ tịnh

  Thứ bảy 07/15/2017:

            -4:30 am: thức chúng

            -5:30 am: tọa thiền-lễ Phật-cảnh sách

               -7:30 am: tảo thực

            -9:00-10:30 am: Thuyết giảng: Khuyên lập Bồ-tát Nguyện (tứ hoằng thệ nguyện)

            -Chụp hình lưu niệm        

               -12:30 pm: thọ trai-niệm Phật kinh hành

            -2:30-3:45 pm: thuyết giảng: Bồ-đề-tâm và Bồ-tát Giới

            -4:00-5:15 pm: thuyết giảng: Khế Lý Khế Cơ: Thập Thiện Bồ-tát Giới

            -6:00 pm: dược thực

            -7:30 pm: trà đàm-đạo tình

            -10:30 pm: chỉ tịnh

  Chủ nhật 16/07/2017:

            -4:30 am: thức chúng

            -5:30 am: tọa thiền-lễ Phật-cảnh sách

            -6:00 am: xả giới xuất gia gieo duyên, truyền Thập Thiện Bồ-tát giới

            -7:30 am: tảo thực

            -8:45-9:45 am: thuyết giảng: Vì Sao Hồi Hướng Công Đức

            -10:15 am: lễ khánh thành Tu Viện Thiện Tường
            12:30 pm: Lễ Tạ Pháp-thọ trai và hạ sơn          

bottom of page