top of page

Trang Nhà  < Thông Báo

                                 Thư Mời Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

   Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

   Kính thưa quý Phật tử và đồng hương xa gần:

   Bồ-tát Quán Thế Âm là Mẹ hiền của tất cả chúng sinh. Với tâm đại từ bi bình đẳng từ vô lượng kiếp đến nay Ngài đã không ngừng vào sinh ra tử để cứu độ chúng sinh. Giữa biển khổ ba đào Ngài là chiếc thuyền lớn đưa người đến bờ an lạc trong đường hiểm tối tăm, Ngài là sao Bắc Đẩu chỉ người đến chốn bình yên. Chỉ cần chúng sinh thiết tha cầu nguyền Ngài đều không bỏ một ai: 

   Ba mươi hai tướng hiện Ta-bà

   Giáo hóa muôn loại kiếp Hằng sa

   Ngàn chổ nguyện cầu ngàn chổ ứng

   Thuyền từ biển khổ độ người ra!

                (Kệ tán dương Bồ-tát Quán Âm)

   

   Lễ Vía đức Bồ-tát Quán Thế Âm năm nay sẽ được tổ chức tại Thiền Đường Bát Nhã vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 3 năm 2017, cùng với sự chứng minh chủ trì của TT. Tu Viện Thiện Tường, TT. Thích Minh Hạnh - Trụ Trì chùa Quang Minh Chicago, 
   Kính mời quý Phật tử và đồng hương cùng về chùa tham dự Lễ Vía Đức Quán Thế Âm lúc 7:30 pm thứ 7 ngày 22 tháng 10 và 10 am Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 2016 tại Thiền Đường Bát Nhã.

   Phật tử nào có gởi hình hay gởi tro cốt người thân của mình tại chùa, xin cùng về chùa để làm lễ cầu siêu chung thân nhân của mình. Các Phật tử khác có thể ghi tên cầu siêu và cầu an cho cha mẹ quá vãng, cha mẹ hiện tiền cùng Cửu Huyền Thất Tổ để thể hiện tinh thần nhớ ơn và đền ơn nhân ngày Đại Lễ. Danh sách cầu an và cầu siêu có thể gởi về chùa trước hay ghi tại bàn thư ký trong ngày lễ. 

    Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

   TM. Thiền Đường Bát Nhã

   Viện chủ Sakya Minh-Quang

   Trân trọng kính mời. 

bottom of page