top of page

Dặn Trò

Rằm này thầy lại giảng phương xa
Nhắn nhủ trò ngoan ở lại nhà
Hôm sớm kệ kinh đừng xao lãng
Trong ngoài dọn dẹp chớ lơ là
Có khách ân cần như Pháp đãi
Một mình luôn nhớ niệm Di-đà
Xuất gia, cư sĩ tròn bổn phận
Xứng làm con Đức Phật Thích-ca!
             Sakya Minh-Quang

Dù thầy đi giảng tận phương xa,
Trò không sao lãng việc ở nhà.
Kệ kinh tụng niệm như thường nhật, 
Ngăn nấp trong ngoài chẳng kêu ca.
Nhiệt tình tiếp đãi khi khách đến,
Luôn trong chánh niệm Phật Di Đà.
Xuất gia, tại gia là duyên phận,   
Xứng làm con Phật mới gọi là .

              Phật tử TGT

Thầy thường đi giảng ở phương xa
Nhắn nhủ trò ngoan ở lại nhà
Còn những trò ngoan nơi bang khác
Tủi thân nhưng nào dám kêu ca
Thôi thì làm khách nơi đất khách
Luôn nhớ Thầy răn niệm Di-đà
Đạo đời hai gánh tròn bổn phận
Không thẹn là con Phật Thích-ca! 

                    Phật tử CTM

Sorry trò giỏi của thầy nha!
Tuy khác tiểu bang cũng một nhà
Kẻ Bắc người Nam dường xa cách
Một Tâm trùm khắp, Đạo bao la!
Thôi gắng ở nhà lo tu niệm
Đừng ham làm khách cõi Ta-bà
Mai mốt thầy trò mình gặp lại
Lấy Pháp làm quà… đền gấp ba!
            Sakya Minh-Quang 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page