top of page

Điều Ngự Trượng Phu

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Điều Ngự Trượng Phu do TT. Viện Chủ Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Điều Ngự - Westminter, CA ngày 15 tháng 12, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page