top of page

Hạnh Phúc & Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Hạnh Phúc & Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Như Lai Thiền Tự tại San Diego, CA ngày 18 tháng 11, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page