top of page

       Hoa Tịnh Độ
Ngày nay lại đã trôi qua
Mạng người hơi thở, biết là về đâu?
Tử sinh, sinh tử dãi dầu
Bao nhiêu kiếp đã ngụp sâu biển trần!

Ta-bà ràng buộc ái ân
Vung gươm tuệ dứt bao lần chưa xong!
Thẹn mình biển nghiệp mênh mông
Nương thuyền Phật độ, vượt dòng tử sinh.

Di-đà bản nguyện vững tin
Phật y chánh báo, nguyện sinh cõi lành
Mượn duyên thù thắng tu hành
Cùng bậc Thượng thiện vô sanh sớm thành.

Liễu tri tịnh uế tâm sanh
Ta-bà Tịnh độ đều thành Giác hoa
Một chân pháp giới bao la
Mười phương thị hiện dâng hoa cúng dường.

Xưa bao ân nghĩa, tình thương
Pháp môn đền đáp, chỉ đường vô sanh
Tịnh Độ yếu nghĩa rõ rành
Cây nghiêng có hướng, vãnh sanh có đường.

Tu hành chánh kiến phải nương
Bồ-đề tâm phát theo đường Thích-ca
Tịnh tu, tịnh hóa Ta-bà
Mới hợp bản nguyện Di-đà Như Lai.

Đất bùn sen mọc hoa khai
Thực ra Tịnh độ chính ngay Ta-bà.
Hôm nay Uế độ trồng hoa
Ngày mai Tịnh độ một tòa ngát hương! 


        Sakya Minh-Quang 
        Tu Viện Thiện Tường, 8/23/2018

737583672_m.jpg
Hoa Tịnh Độ.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page