top of page

    Kệ Hô Chuông Sáng-Tối

    Ngâm Kệ Phật A-di-đà

1. (Buổi sáng ngâm:)


Chuông chùa sáng sớm ngân vang)
Nguyện người tỉnh giấc mơ màng tử sanh (C)
Dừng chân nẻo lợi đường danh
Quay về bờ giác vô sanh niết-bàn! (C)

 

       (Buổi chiều ngâm:)

Chuông chùa chiều lại ngân vang)
Nguyện người tỉnh giấc mơ màng tử sanh (C)
Dừng chân nẻo lợi đường danh
Quay về bờ giác vô sanh niết-bàn! (C)

2.

Nguyện chuông vang khắp mọi miền
Giúp người thức tỉnh đảo điên mộng trường (C)
Địa ngục hết cảnh sầu thương
Viên thông chứng ngộ, Pháp vương tựu thành. (C)

3.

Hồng Chung vừa cất tiếng lên
Bao nhiêu phiền não nhẹ tênh cõi lòng (C)
Chúng sinh hết khổ long đong
Bên bờ giác ngộ sen hồng nở hoa. (C)

4. 

Hồng Chung bảo kệ ngân nga
Bao người mê mãi đường tà tỉnh ra (C)
Cùng tử lạc bước về nhà
Kế thừa gia nghiệp Cha là Pháp Vương. (C)

5. 

Hồng Chung ấm giọng tình thương
Xóa tan bao nỗi đoạn trường nhân sinh (C)
Thế gian hưởng cảnh thái bình
Không còn ganh ghét, sát sinh, hại người. (C)

6. 

Nghe chuông phiền não nhẹ vơi
Bồ-đề tâm phát, trí ngời sáng hơn (C)
Địa ngục hết cảnh tủi hờn
Nhành dương nước tịnh tắt cơn lửa hồng (C)
Chúng sinh còn khổ long đong
Con nguyền thành Phật độ xong muôn loài. (C)

7. 

Ngày nay lại đã qua rồi
Mạng căn huyết mạch lần hồi khô hao (C)
Dường như cá cạn ở ao
Khổ thêm thời có lúc nào vui đâu (C)

8. 

Cần tu tợ lửa cháy đầu
Đừng cho sái buổi như chầu Đế Vương (C)
Tiếc thân mỏng mảnh vô thường
Sớm còn tối mất lo phương cứu mình. (C)

9. 

Ngày nay lại đã trôi qua
Mạng người hơi thở, biết là về đâu? (C)

Tử sinh, sinh tử dãi dầu
Bao nhiêu kiếp đã ngụp sâu biển trần! (C)

Nam-mô A-di-đà Phật (C)

10. 

Ta-bà ràng buộc ái ân
Vung gươm tuệ dứt bao lần chưa xong! (C)
Thẹn mình biển nghiệp mênh mông
Nương thuyền Phật độ, vượt dòng tử sinh.(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

11.

Di-đà bản nguyện vững tin
Phật y chánh báo, nguyện sinh cõi lành (C)
Mượn duyên thù thắng tu hành
Cùng bậc Thượng thiện vô sanh sớm thành. (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

12. 

Liễu tri tịnh uế tâm sanh
Ta-bà Tịnh độ đều thành Giác hoa (C)
Một chân pháp giới bao la
Mười phương thị hiện dâng hoa cúng dường. (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

13. 

Xưa bao ân nghĩa, tình thương
Pháp môn đền đáp, chỉ đường vô sanh (C)
Tịnh Độ yếu nghĩa rõ rành
Cây nghiêng có hướng, vãnh sanh có đường. (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

14.

Tu hành chánh kiến phải nương
Bồ-đề tâm phát theo đường Thích-ca (C)
Tịnh tu, tịnh hóa Ta-bà
Mới hợp bản nguyện Di-đà Như Lai. (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

15. 

Đất bùn sen mọc hoa khai
Thực ra Tịnh độ chính ngay Ta-bà. (C)
Hôm nay Uế độ trồng hoa
Ngày mai Tịnh độ một tòa ngát hương! (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

16.

Người tu Tịnh Độ đẹp sao
Như hoa sen sạch giữa ao bùn lầy(C)
Công phu Tịnh nghiệp sâu dầy
Người tu Tịnh độ mỗi ngày dễ thương!(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

17.

Một thương hiếu dưỡng mẹ cha
Biết lo gia nghiệp, nết na ngoan hiền(C)
Hai thương biết kết Phật duyên
Tôn sư trọng Đạo, thường siêng hộ trì.(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

18.

Ba thương nếp sống từ bi
Không hại sinh mạng, sân si dứt trừ. (C)
Bốn thương vì bởi tâm từ
Khéo tu thập thiện, sám trừ nghiệp xưa. (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

19.

Năm thương tin hiểu Phật thừa
Quy y Tam Bảo, sớm trưa hộ trì (C)
Sáu thương giới luật nhớ ghi
Giữ gìn thanh tịnh, từ bi giúp đời (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

20.

Bảy thương dù ở mọi nơi
Nói năng đi đứng không rời oai nghi.(C)
Tám thương khởi đại từ bi
Bồ-đề tâm phát, khổ chi chẳng nài.(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

21.

Chín thương chánh kiến không sai
Tin sâu nhân quả, mặc ai nói gì.(C)
Mười thương thọ Pháp tu trì
Đại Thừa tụng đọc, nhớ ghi thực hành.(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

22.

Cùng khuyên bạn Pháp, chúng sanh
Đồng tu tịnh nghiệp, đồng thành Như Lai.(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

23. 

Dễ thương hạnh đẹp những ai
Gieo nhân gặt quả, chắc ngày vãng sanh.(C)
Không quên nguyện lớn độ sanh
Lại về đây để thực hành mười thương! (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

24.

Muôn người chung chí niệm Di-đà
Sức chúng tựu thành nguyện thiết tha (C)
Một đóa sen khai liền thấy Phật
Mới hay Tịnh Độ hơn Ta-bà!(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

25.

Rừng cây chim nước: Pháp âm vang
Lưới báu đài kim: thảy đạo tràng(C)
Ngộ được tiếng chuông hòa tiếng trống
Chạm cảnh đều là Vô Lượng Quang!(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

26.

Nghiệp báo khác nhau: việc chẳng đồng
Một đời bay nhảy vẫn chim lồng(C)
Muốn biết tự tánh Di-đà Phật
Quay nhìn hôm sớm một niệm không.(C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)

27. 

Nhiếp tâm sáu chữ Hồng danh
Tịnh niệm tương tục, tựu thành Viên thông (C)
Đại chúng xin hãy một lòng
Xả buông tất cả, dụng công hành trì (C).


Nam-mô A-di-đà Phật (C)

Nam-mô A-di-đà Phật (C)
Nam-mô A-di-đà Phật (C)
(Hồi chuông, rồi dứt tứ)

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page