top of page

Trang Nhà  < Thi Kệ  < Thi Kệ Sáng Tác 

Là Phật Tử

Là Phật tử biết mình con Phật
Theo gương Cha chân thật tu hành
Xa lìa nẻo lợi đường danh
Hướng về Đạo lớn chí thành tiến tu.

Là Phật tử khéo tu ba nghiệp
Sống tịnh thanh trong kiếp đảo điên
Trước bao chướng ngại lụy phiền
Một gươm chánh niệm dứt liền trói trăn.

Là Phật tử lỡ lầm nên hối
Không tiếp theo đường tối đã sa
Thành tâm sám hối Phật-đà
Đêm tan, ngày mới chan hòa ánh dương!

Là Phật tử theo gương Bồ-tát
Bồ-đề tâm phấn phát độ sanh
Từ bi cội gốc tu hành
Chúng sanh còn khổ, sao đành làm ngơ?

     Sakya Minh Quang
 

1393764974-1393229927_n.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page