top of page

Mầm Bát Nhã Hoa Thiện Tường​

"Chỉ thấy người nay cười

Ai hay người xưa khóc”

Bao công lao khó nhọc

Biết mấy tấm lòng vàng

Vạn sự khởi đầu nan

Thầy trò cùng gắng sức

Cầu ơn trên chư Phật

Gia hộ đệ tử con

Xây nên nhà Tam Bảo.

Dù gặp bao khảo đảo

Vẫn kiên cố đạo tâm

Hoa giác ngộ gieo mầm

Trên hoang vu đất mới

Nguyện tinh cần vun sới

Tưới tẩm hạt giống lành

Chăm sóc những mầm xanh

Cho tương lai thế hệ

Bát-nhã là mầm tuệ

Hoa nở đoá Thiện Tường

Hương toả khắp mười phương

Dâng cúng dường chư Phật.

Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page