top of page
Trang Nhà  < Thi Kệ  <  Thi Kệ Sáng Tác
Vô Tâm Nhẫn

   Đức Phật dạy người con Phật muốn tu học an lành và hoằng Pháp lợi sanh phải "vào nhà Như Lai, đắp y Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là từ bi, y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai là trí tuệ Bát-nhã thấy tất cả pháp không." Song muốn từ bi và nhẫn nhục trước phải có trí tuệ Bát-nhã thấy được các pháp là không. Nếu còn thấy có ta có người thì không phải là từ bi bình đẳng và nhẫn nhục ba-la-mật. Cho nên, nhẫn mà không có tâm nhẫn mới thực là nhẫn nhục. Đây cũng gọi là "vô tâm nhẫn":


     Chữ nhẫn trên tâm có một đao
     Nhẫn điều khó nhẫn khổ làm sao!
     Một phen học được vô tâm nhẫn
      Đao thành tuệ kiếm phá trần lao!
                    Sakya Minh-Quang

180933279_x.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page