top of page

Tứ Trọng Ân 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Tứ Trọng Ân do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường ngày 1 tháng 9, 2018

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page