top of page

Trang Nhà  <  Thi Kệ  <  Xuân Lòng

    Xuân Lòng

Mở rộng lòng ra đón gió xuân

Niềm vui hỷ xả đẹp vô ngần

Từ thuở biết CHO là hạnh phúc

Xuân lòng tươi mát mãi tràn dâng.

          Sakya Minh-Quang(Xuân 1999)

          

     The Spring Within

Open heart to enjoy the spring wind

How wonderful is the art of giving

If one knows how to share with others beings

Spring is ever present within 

                   Sakya Minh-Quang.

    

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page