top of page

Xuất Gia và Bình Bát

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Xuất Gia và Bình Bát do TT. Sakya Minh-Quang thuyêt giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Báo Ân tại Tu Viện Thiện Tường ngày 11-14 tháng 7, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page