top of page

Xuất Thế Gian Chánh Kiến 

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Xuất Thế Gian Chánh Kiến do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 11 tại Tu Viện Tây Thiên - Canada ngày 8 tháng 8, 2013.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page