top of page

Kinh Bát Đại Nhân Giác: Thiền Quán

Bài pháp Kinh Bát Đại Nhân Giác: Thiền Quán do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Thiền Đường Bát Nhã trong Khóa Tu Báo Ân Kỳ II , July 18, 2017 

bottom of page