top of page

Kinh Bát Đại Nhân Giác: Vô Thường Quan & Vô Thường Quán

Bài pháp Giải Thoát Đạo qua Kinh Bát Đại Nhân Giác: Vô Thường Quan & Vô Thường Quán do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Thiền Đường Bát Nhã trong Khóa Tu Báo Ân Kỳ II , July 18, 2017 

bottom of page