top of page

         Kinh Bát Đại Nhân Giác:

Phước Đức Đạo, Giải Thoát Đạo & Bồ Tát Đạo 

Bài pháp Kinh Bát Đại Nhân Giác: Phước Đức Đạo, Giải Thoát Đạo và Bồ Tát Đạo do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Thiền Đường Bát Nhã trong Khóa Tu Báo Ân Kỳ II , July 18, 2017 

bottom of page