top of page

Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên

 Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Lâm Tỳ Ni trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 -- 2016.

 

bottom of page