top of page

Tánh Không và Bồ Tát Đạo

Bài pháp Tánh Không và Bồ Tát Đạo do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Phật Học Đuốc Tuệ - Nam Cali

bottom of page