top of page

Trí Tuệ Sự Nghiệp Người Tu

Bài pháp Trí Tuệ Sự Nghiệp Người Tu do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất Jan 18, 2016 

bottom of page