Trí Tuệ Sự Nghiệp Người Tu

Bài pháp Trí Tuệ Sự Nghiệp Người Tu do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất Jan 18, 2016