Quán Niệm Về Đau Khổ

Bài pháp Quán Niệm Về Đau Khổ do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang  9/2013