top of page

Người Trí Thấy Được Mình 

 Người Trí Thấy Được Mình do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang trong khóa Tu Bát Quan Trai 11/2013.

 Bát-nhã là trí tuệ siêu việt, thấy được tướng thực của các pháp là duyên khởi tánh không và tánh không duyên khởi. Đời vô thường vô ngã. Ai nhận ra sự thực này và sống với nó là người có trí. Người trí là người thấy được mình mà không phải xét nét người. Thấy được mình mới biết tu sửa và an vui. Xét nét người chỉ thêm phiền não vô ích.

 

bottom of page