top of page

Phật Tử - Những Vị Phật Đang Thành

Bài pháp Phật Tử - Những Vị Phật Đang Thành do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng chùa Phật Bảo - Philadelphia 1/2017

bottom of page