top of page

Trang Nhà  Kinh Sách  < Nghi Thức Cúng Quá Đường 

I

Nghi Thức Cúng Quá Đường 

        Việt Ngữ

Nghe khánh vân tập, Đại chúng phải có mặt, ngồi yên trang nghiêm nơi bàn quá đường. Mở nắp bát, múc cơm vào, cắm chiếc muỗng xoay ra ngoài. Sau ba hồi khánh, xá và để bát cơm lên ấn Tam sơn nơi tay trái. (Ấn Tam sơn: Co 2 ngón tay giữa và ngón áp út vào lòng bàn tay trái, ba ngón còn lại dựng thẳng, rồi để bát lên).  Tay phải bắt ấn Cúng dường (Ấn cúng dường: Co ngón áp út của bàn tay mặt, rồi dùng ngón cái giữ lại.)  Nâng bát và đưa ấn Cam lộ lên ngang trán. Bát nằm bên ngoài, ấn để bên trong sát trán. (Xem hình).Cử xướng bài cúng dường sau:

             CÚNG DƯỜNG:

     Thanh tịnh pháp phân Tỳ-lô-giá-na Phật

     Viên mãn báo thân Lô-xá-na Phật

     Thiên bá ức hóa thân Thích-ca Mâu-ni Phật

     Đương lai hạ sinh Di-lặc Tôn Phật.

           

     Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật

     Thập Phương tam thế nhất thiết chư Phật

     Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát

     Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát

     Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

     Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát.

     Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật.

     Ba đức, sáu vị
     Cúng Phật và Tăng
     Pháp giới hữu tình
     Phổ đồng cúng dường.
     Thọ trai chánh niệm nhớ ghi
     Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
     Thức ăn: Thiền duyệt tịnh thanh
     Vị ngon: Pháp hỷ an lành thân tâm.

            (Để bát cơm xuống và xoay muỗng vào bên trong)

            CHỦ LỄ CHÚ NGUYỆN

     Pháp lực chẳng nghĩ bàn
     Từ bi không chướng ngại
     Bảy hạt biến mười phương
     Cúng thí cho tất cả.

            (Sau đó, đưa chén xuất sanh cho thị giả thí thực)

           THỊ GIẢ THÍ THỰC

     Quỷ thần các loại lắng nghe
     Vì tham bỏn xẻn ngăn che tâm mình
     Bấy lâu đói khổ linh đinh
     Nay nương Pháp Phật dứt tình chấp sâu
     Từ bi nước tịnh nhiệm mầu
     Cam lồ rưới tắt lửa sầu thế gian
     Chúng sanh khác loại muôn ngàn
     Xin về thọ thực, niết-bàn siêu nhiên
     Tâm từ Pháp lực vô biên
     Bảy hạt hóa khắp tam thiên cúng dường.
     Nam-mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát (2 lần)
     Nam-mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát .

           CHỦ LỄ XƯỚNG TĂNG BẠT

     Phật dạy người tu, khi ăn phải giữ gìn chánh niệm.

     Buông lòng nói chuyện tạp của tín thí khó tiêu.

     Đại chúng nghe tiếng khánh xin đồng nhất tâm niệm Phật:

     Nam-mô A-di-đà Phật.

           

            CỬ BÁT

     (Hai tay bưng bát cơm lên ngang trán, đọc:)

     Tay cầm bình bát nhớ ghi
     Nguyện cho muôn loại từ bi tu hành
     Xuất gia hoằng Pháp lợi sanh
     Thành bậc Pháp khí, phước lành nhân thiên.

 

             TAM ĐỀ

(Ăn 3 muỗng cơm lạt đầu tiên, mỗi muỗng thầm nguyện như vầy):

     * Muỗng thứ nhất:

            Nguyện không làm các điều ác.

     * Muỗng thứ hai:

            Nguyện vâng làm các việc lành.

     * Muỗng thứ ba:

            Thệ nguyện độ tất cả chúng sanh.

             NGŨ QUÁN

 (Hai tay nâng bát cơm để ngang tầm ngực, thầm quán  nguyện năm điều sau:)

 

     1. Bát cơm này từ đâu mang đến?
     Phải chăng vì người mến Đạo lành
     Thương ai chín chắn tu hành
     Thảo lòng nhịn miệng kỉnh thành kính dâng.

     2. Tay thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ:
     Đức hạnh mình thọ thí đáng không?

     Món vay món trả phải đồng
     Người dâng vật quý là mong phước lành.

     3. Ngăn tham luyến không sinh lòng quấy
     Dứt lỗi lầm chẳng thấy miếng ăn
     Lẽ nào tập tánh khó khăn
     Chìu theo khẩu nghiệp tự trăn trói mình.

 

     4. Cơm như món thuốc linh chữa bệnh
     Ta người đau phải tính phương châm
     Tạm dùng nhưng chẳng luyến tâm
     Đã không tham đắm nào lâm tội tình.

 

     5. Giờ thọ thực nhắc mình tinh tiến
     Đạo nghiệp thành thệ nguyện mới thành
     Độ rồi hết thảy chúng sanh
     Cũng như thọ hưởng phước lành hôm nay.

 

(Thị giả thỉnh:) A-di-đà Phật, cung thỉnh đại chúng thọ trai.

(Đại chúng đáp:) A-di-đà Phật.

              KỆ UỐNG NƯỚC

     Phật xem trong bát nước đầy
     Chúng sanh vô số nơi đây sống nhờ
     Uống không chánh niệm thờ ơ
     Khác nào ăn thịt, làm nhơ hạnh từ.

                     KIẾT TRAI

            KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT TÂM YẾU
     Bồ-tát Quán Tự Tại
     Khi thực hành Bát-nhã
     Ba-la-mật thâm sâu
     Quán chiếu thấy  năm uẩn
     Đương thể đều là không
     Vượt qua vòng khổ ách.

     Xá-lợi-phất lắng nghe
     Sắc chẳng khác tánh không
     Tánh không chẳng khác sắc

chú tiểu quá đường.JPG

Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp nơi tánh không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt,
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Không có cả sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:

Khổ, tập, diệt và đạo.

Không có trí có đắc

Vì không có sở đắc.

Bồ-tát y Bát-nhã

Ba-la-mật-đa này

Tâm không còn chướng ngại

Do không có chướng ngại

Nên không có sợ hãi

Lìa mộng tưởng đảo điênĐến Niết-bàn cứu cánh.

Chư Phật trong ba đời

Đều y nơi Bát-nhã

Đắc Vô Thượng Bồ-đề.

Thế nên biết Bát-nhã

Là chân ngôn đại thần

Là chân ngôn đại minh

Là chân ngôn vô thượng

Không chân ngôn nào bằng

Có vi diệu công năng

Diệt trừ tất cả khổ

Chân thực không dối hư

Liền nói ra chú rằng:

Gate gate paragate parasamgate Bodhi svaha (3 lần) (C)

Phật dạy nhân quả rõ ràng
Cho là gieo phước, gặt ngàn lần hơn
Tâm từ không nghĩ thi ơn
Vui giúp người được qua cơn khó nghèo.

Thọ trai xong hãy nhớ ghi
Nguyện cho muôn loại thành công tu hành
Bao nhiêu Pháp Phật, hạnh lành
Đủ đầy nhờ tấm lòng thành tiến tu.

         CHỦ LỄ PHỤC NGUYỆN

Cơm ăn hai bữa, hằng nhớ ơn khó khổ của kẻ nông phu. Áo mặc ba y, thường xét nghĩ nhọc nhằn của người thợ dệt. Thuốc men giường chõng, bởi do sự nhín ăn bớt mặc của đàn-na. Học Đạo tiến tu, nhờ lòng từ dạy răn của Thầy Tổ.
Cầu cho tín chủ ruộng phước thêm nhiều, Bồ-đề tâm thêm lớn, cùng pháp giới chúng sinh, đều trọn thành Phật Đạo.

(Đại chúng đồng niệm:)

Nam-mô A-di-đà Phật.

1383186531-3884522136.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page