Xuân Trên Đất Khách

Bài pháp Xuân Trên Đất Khách do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Viện Phật Học Quốc Tế in Cali, Feb 19, 2017