top of page
Điếu Văn
 Hòa Thượng Thích Viên Thành

Từng nghe:

Căn lành nhiều kiếp mới thành Thích tử thiền nhân

Duyên tốt bao đời may gặp minh sư thiện hữu

Nhớ Ôn xưa:

Xuất thân gia đình Phật hóa, đồng chơn phát túc siêu phương.
Nhập chúng Thập Tháp Phật trường, thành bậc đống lương Tam Bảo.

Mở đường xuất thế, các em nối bước xuất gia
Nhiều kiếp duyên lành, đều bậc thiền môn thạch trụ.

Hầu Thầy hôm sớm, theo gương tôn giả A-nan
Lo chúng hết lòng, tu hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Trụ Pháp Vương Gia: Bửu Quang, Bảo Pháp chốn xưa.
Trì Như Lai Tạng: Diệu Pháp, Điều Ngự còn đó.

Hoằng dương Chánh Pháp:
Khéo giúp đời bằng Phật sự Phạm âm.

Trụ cột Tăng Đoàn:
Giữ giềng mối nhờ nhu hòa tương kính.

Bao phen sương tuyết,
Mai cốt cách càng tỏa nét thanh cao
Lắm lúc lao đao,
Tuyết tinh thần vẫn ngạo cùng danh lợi.

Một đời thân giáo
Bút mực nào ghi được chỗ vô ngôn?

Mật hạnh âm thầm
Chỉ Phật mới biết được lòng Bồ-tát!

Gần đây:

Cali Hoằng Pháp
Diệu Pháp qua đêm.

Cùng Ngài sáng sớm hàn huyên,
Bàn chuyện Tăng Đoàn Phật sự.

Cơm rau tiếp đãi,
Lòng từ với kẻ phương xa
Một ấm trà pha
Trí tuệ qua lời đạo luận.

Chia tay hai ngả
Hẹn gặp ân cần!

Những tưởng:

Hạc thọ miên trường
Mãi che mát cho đàn hậu học.

Pháp duyên còn tiếp
Lại cùng Ngài Phật sự chung lo.

Ngờ đâu:

Cây bờ dây giếng
Mới gặp đây Thầy đã về Tây!

Tin dữ truyền về
Nghe qua chẳng tin là sự thực!

Mạng người mau chóng
Hơi thở ngắn thay!
Thân giáo vô thường
Chứng lời Phật dạy!

Ôi!

Biển khổ mênh mông, thuyền từ vắng bặt

Rừng mê thăm thẳm, đuốc tuệ lu mờ!

Trang kinh còn nét nguyên sơ
Thầy về cõi Phật, bơ vơ cõi người!

Vắng Thầy,

Tiếng mỏ hồi chuông chừng cô độc
Câu kinh tiếng kệ bỗng buồn tênh!

Rồi đây,

Tông môn huynh đệ, mất trưởng huynh đáng kính làm gương!
Đệ tử các hàng, vắng bậc Thầy sớm hôm dạy dỗ.

Thạch trụ tòng lâm gãy đổ
Ai người chống đỡ phong ba?

Thuyền Pháp vượt biển Ta-bà,
Thiếu đi tay chèo đắc lực.

Tăng Đoàn vắng vẻ,
Tứ chúng cảm thương.
Một nén tâm hương
Tâm thành khấn nguyện.

Duy nguyện:

Giác linh Hòa Thượng
Thượng phẩm cao đăng
Sớm ngộ vô sinh
Nguyện xưa trở lại.

Ta-bà Phật sự, vẫn đợi Bồ-tát tái lai…

Con nay:

Vài dòng điếu viếng
Bày tỏ kính thương
Ngưỡng mong Hòa Thượng Tây Phương

Chứng giám tấm lòng hậu học.

     Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Diệu Pháp Viện Chủ, Điều Ngự Phương trượng, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, tân viên tịch Tỳ Kheo, Bồ Tát giới, Huý thượng Như hạ Thức, tự Viên Thành, hiệu Hải Trung Hoà Thượng Giác Linh Liên Toạ chứng minh.

Hậu Học Sakya Minh-Quang khế thủ kính điếu.

Viết tại Tu Viện Thiện Tường, Champaign, Illinois.

Ngày 31 tháng 03, năm 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page