top of page

   "Vào Nhà Như Lai, Mặc Y Như Lai và Ngồi Tòa Như Lai" là lời đức Phật dạy về điều kiện cần và đủ cho một vị Pháp sư muốn thành công trong việc hoằng Pháp lợi sinh.

   Nhà Như Lai là tâm từ bi, y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, còn tòa Như Lai là Trí tuệ Bát-nhã thấy tất cả pháp là không. Như vậy, một người phát tâm Bồ-đề, hoằng Pháp lợi sinh, làm các Phật sự, không luận là Bồ-tát xuất gia hay tại gia đều phải có lý tưởng phụng sự là tâm từ bi, sức nhẫn nại trước thị phi thương ghét tức nhu hòa nhẫn nhục, và quan trọng hơn hết phải có trí tuệ Bát-nhã, luôn chánh niệm tất cả pháp duyên khởi tánh không, nên thường ung dung tự tại.

   Kính mời đại chúng cùng nghe bài giảng mới về đề tài trên tại chùa Tịnh Luật Houston, Texas nhân chuyến hoằng Pháp ngày 07/03/2016.
                                                     Sakya Minh-Quang

Nhà Như Lai, Y Như Lai, và Tòa Như Lai

bottom of page