Đạo Tình và Pháp Duyên 

Bài pháp Đạo Tình và Pháp Duyên do HT. Thích Thiện Tâm và thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang  2016