top of page

Đạo Tình và Pháp Duyên 

Bài pháp Đạo Tình và Pháp Duyên do HT. Thích Thiện Tâm và thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang  2016

bottom of page