top of page

Trang Nhà  <  Bài Viết  < Vài Nét Về Giới Đàn Lục Hòa

      Giới Đàn Lục Hòa được Tăng Đoàn quyết định tổ chức dựa trên nhu cầu thọ giới tu học của giới tử nhiều nơi ở Hoa Kỳ. Trong hoàn cảnh tu học khó khăn ở hải ngoại, chư tăng ni phân tán hành Đạo, đời sống vật chất tự do nhiều cám dỗ, vậy mà vẫn có người phát tâm xuất gia, phát nguyện học Đạo, thọ trì giới pháp là điều đáng mừng cho Tăng Đoàn nói riêng và Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại nói chung.

      Giới Luật chính là mạng mạch của Phật Pháp. Đức Phật dạy: "Giới luật còn thì Phật Pháp còn, giới luật mất thì Phật Pháp mất." Lại nữa, giới luật còn là nền tảng để Tăng Đoàn hòa hợp trên tinh thần "giới hòa đồng tu." Đời sống phạm hạnh của mỗi cá nhân tăng ni tạo nên một sức mạnh tâm linh chung cho Tăng Đoàn. Ngược lại, sự buông lung của các nhân tăng ni cũng ảnh đến danh dự và uy tín cho Tăng Đoàn. Cho nên, muốn Tăng Đoàn được vững mạnh và phát triển, trước hết Tăng Đoàn phải gieo trồng và chăm sóc những hạt mầm chắc cho Phật giáo hiện tại và tương lai. Hạt mầm này chính là những giới tử của Giới Đàn Lục Hòa hiện nay, và cũng là người sơ tâm xuất gia nói chung. Khích phát Đạo tâm, giáo dục giới luật chính là nền tảng ban đầu trong quá trình gieo trồng và chăm sóc này. Người xưa bảo: "Sơ phát tâm giả thành Phật hữu dư", có nghĩa: "Sự phát tâm lúc đầu của người tu thừa sức mạnh để thành Phật!" Chúng ta không nên để lỡ giai đoạn đào tạo và bồi dưỡng người xuất gia tài đức quan trọng này!

Vài Nét Về Giới Đàn Lục Hòa và Lớp Trưởng Dưỡng Đạo Tâm

      Nhận thấy tầm quan trọng của việc giáo dục giới luật, Ban Chức Sự Trường Hạ đã thành lập lớp "Trưởng Dưỡng Đạo Tâm", chuyên giảng dạy giới luật căn bản cho giới tử nói riêng và hàng tân học tỳ-kheo, tỳ-kheo ni nói chung. Đây có thể được xem là một nét sinh hoạt tu học mới của Tăng Đoàn trong mùa an cư năm nay. Mục đích gần của Lớp Trưởng Dưỡng Đạo Tâm là khích phát và nuôi dưỡng Đạo tâm, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về giới luật cho giới tử của Giới Đàn Lục Hòa. Mục đích xa của Lớp Trưởng Dưỡng Đạo Tâm là gây dựng lại tinh thần tôn trọng giới luật, nghiên cứu giới luật, ứng dụng giới luật trong hoàn cảnh sống thực tế của tăng ni thời nay. Rất mong và tin tưởng rằng Lớp Trưởng Dưỡng Đạo Tâm sẽ tiếp tục được duy trì trong những mùa an cư sau, trở thành truyền thống tu học trong mùa an cư do Tăng Đoàn tổ chức.

      Cuối cùng, xin tri ân Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tuyên Luật Sư của Hạ Trường và Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn, Thượng Tọa Thích Quảng Long, Phó Chủ Tịch  kiêm Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp của Tăng Đoàn, Phó Trưởng Ban Giáo Thọ đã ủng hộ và tham gia giảng dạy chương trình giới luật này.
Xin tri ân chư tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Thượng Tọa giới sư, tôn chứng, điển lễ, giám đàn... của Giới Đàn Lục Hòa đã nhận lời cầu thỉnh, truyền trao giới pháp, ủng hộ đàn tràng, giúp giới tử từng bước thực hiện được chí nguyện xuất trần thượng sĩ.
      Xin tri ân giới tử đã dõng mãnh phát tâm xuất gia, bỏ lại sau lưng tất cả danh lợi và vị ngọt của cuộc đời, để Phật giáo Việt Nam hải ngoại tiếp tục có người truyền thừa.
      Xin tri ân tất cả Đạo tình của tăng ni, Phật tử trong mùa an cư đã hướng về Lớp Trưởng Dưỡng Đạo Tâm và Giới Đàn Lục Hòa với lòng tùy hỷ và tán trợ.
      Nam-mô Thường Tri Ân Bồ-tát Ma-ha-tát
      Trưởng Ban Giáo Thọ Khóa An Cư
      Chủ nhiệm Lớp Trưởng Dưỡng Đạo Tâm

      TK. Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page