top of page

Trang Nhà  <  Bài Viết  <  Điếu Văn Ni Trưởng Như Ngọc

Điếu Văn Ni Trưởng Như Ngọc​

   Ni Trưởng Như Ngọc Viện Chủ Chùa Phổ Đà, tân viên tịch ngày 31, tháng 10, 2020

Thành kính cầu nguyện Ni Trưởng thượng phẩm thượng sinh, sớm chứng vo sinh, hồi nhập Ta-bà, rộng độ chúng sinh.

Thân tứ đại trở về tứ đại

Thể bất sinh vẫn bất diệt thường nhiên

Chùa Phổ Đà mãi phảng phất hương thiền

Âm dung đó sao bình yên đến lạ!

Nhớ giác linh xưa:

Giàu lòng hỷ xả

Bố thí cúng dường

Mở Hạ hằng năm

Đất Sài Gòn giống Phật ươm mầm

Hàng Ni chúng ơn Từ tưới tẩm.

Trên giảng toà truyền thậm thâm Phật Pháp

Chốn nguy nan giúp khổ nạn chúng sinh

Biết mấy đạo tình

Bao sâu ân nghĩa.

Nay Sư,

Huyễn chất tám mươi bốn năm

Giới thân sáu mươi tròn tuổi

Mật hạnh bất khả tư nghì

Ai biết được chỗ đến đi?

Thôi thì,

Thuận thế tuỳ duyên

Tỏ lòng tưởng niệm

Một bậc:

Phật Pháp đống lương

Nữ trung hào kiệt

Tấc lòng chí thiết

Hoài niệm duyên xưa!

Sa-môn Sakya Minh-Quang

    Ni trưởng Như Ngọc là một người từ hoà, thương chúng, trọng Tăng. Hơn hai mươi năm trước Ni Trưởng cùng Ni Trưởng Tịnh Thường thỉnh bút giả giảng trong khoá an cư kiết hạ chùa Phổ Đà. Nơi đây MQ đã giảng xong bộ Kinh Bát Đại Nhân Giác Thập Giảng.

    Khi nhận chùa Võ Linh Nhà Bè, đích thân Ni Trưởng dẫn Ni chúng xuống trang trí và nấu nướng cúng dường.

    Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page