top of page

Người Nhân Bao Dung Được Người

Bài pháp Người Nhân Bao Dung Được Người do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang  11/2013

bottom of page