top of page

   Hoằng Pháp lợi sinh, có nghĩa mở rộng (hoằng) Chánh Pháp đến những người, những nơi chưa biết hoặc ít biết Phật Pháp, cũng như hỗ trợ cho những ai đã biết cùng nhau tinh tấn tu học. Vì vậy, xây dựng chùa chiền chỉ là phương tiện tùy duyên, đáp ứng nhu cầu tu học thực sự của đại chúng, mà không phải là mục đích cứu cánh của người tu. Mục đích cứu cánh của người tu là giác ngộ và giải thoát. Để làm được điều này, người tu phải xây dựng sự nghiệp trí tuệ (duy tuệ thị nghiệp) vững chắc nơi chính mình. Đó mới là ngôi chùa lý tưởng bên trong mọi người, là chỗ trở về và nương tựa chân thực, có thể mang theo nhiều đời nhiều kiếp. 

                                                    Sakya Minh Quang.

Ngôi Chùa Lý Tưởng
bottom of page