top of page

Lời Tựa Kinh Công Đức Tắm Phật

  Mỗi mùa Phật Đản người Phật tử đều thực hành nghi thức tắm Phật và tụng bài kệ tắm Phật nhằm tưởng niệm ngày đức Phật ra đời. Nhưng ít ai biết xuất xứ và ý nghĩa của nghi thức và bài kệ tắm Phật. Kinh Công Đức Tắm Phật là căn cứ chủ yếu của nghi thức và bài kệ tắm Phật hiện nay. Tắm Phật là tắm một đức Phật đang thành, tức tâm của mỗi người Phật tử. Đức Phật nói: “Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh” tức khả năng thành Phật. Trên nền tảng này, đức Phật tuyên bố: “Ta là Phật đã thành còn tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành.” Vậy người Phật tử chúng ta bao giờ mới sẽ thành Phật? 

Thực ra, mỗi người Phật tử phát tâm Bồ-đề, tu tập hướng thượng là một đức Phật sơ sinh, hay là“Phật đang thành.” Cho nên, nghi thức tắm Phật nhắc người Phật tử phải có thái độ “đang thành Phật” mà đừng ỷ lại rằng mình “sẽ thành Phật.” Đây là nói, người Phật tử phải thường xuyên dùng nước Phật Pháp gột rửa lại thân tâm của mình, để Phật tánh dần dần hiển lộ, tâm Bồđề ngày càng tăng tưởng, tức là “nuôi dưỡng một đức Phật đang thành.” Vì có ý nghĩa và lợi ích như vậy, dịch giả đã chọn dịch kinh này để các chùa và Phật tử có thể tụng đọc trong mùa Phật Đản.  

                                       Sakya Minh-Quang

Đại Chánh Tạng, Kinh số 689, trang 799-800

Thích Nghĩa Tịnh dịch từ Phạn sang Hán

Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt

                           

bottom of page