top of page
Trang Nhà  <  Bài Viết  <  Lời Tựa Kinh Phúc Họa
Lời Tựa Kinh Phúc Họa

Kinh này đức Phật nói nguyên nhân thành bại và phúc họa của người học Phật. Theo lời đức Phật dạy, người học Phật sở dĩ gặp phải đau khổ, bất an là vì thiếu tâm chí thành, không chịu học Phật, “chỉ quy y thọ giới cho có mà không hiểu không tin, hoặc lúc tin lúc không.” Vì vậy, họ tuy mang danh là Phật tử lại không kính tin Phật Pháp Tăng, không tin sâu nhân quả, và không giữ giới tu tập; trái lại, họ mê tín dị đoan, chỉ thích bói toán, xem ngày giờ tốt, cầu cúng thần linh, nên phải rước lấy quả báo đau khổ do nghiệp xấu mình tạo. Đức Phật cũng dạy người Phật tử phải dứt trừ thị phi, nói xấu chư Tăng và mối quan hệ thầy trò trong Phật Pháp: “Thầy phải cho ra thầy, trò phải cho ra trò.” Thiết nghĩ, Kinh Phúc Họa là phương thuốc trị liệu tâm bệnh của 

 rất nhiều người mang danh là Phật tử nhưng trong lòng lại đầy dẫy tà kiến, mê tín, thị phị…trong thời buổi hiện nay. Vì vậy, người Phật tử nên thường tụng kinh này để tự nhắc nhở lấy mình.        

 

     

      

   

bottom of page