Nhân Tình và Đạo Tình

Bài pháp Nhân Tình và Đạo Tình do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang trong khóa tu mùa hè 2016