top of page

Nhân Tình và Đạo Tình

Bài pháp Nhân Tình và Đạo Tình do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang trong khóa tu mùa hè 2016

bottom of page